آمار و اطلاعات

50

تعداد حوادث در سال 1399

150

تعداد حریق در سال 1399

30

تعداد نجات یافتگان

28

تعداد متوفی

100

تعداد حوادث در سال 1398

300

تعداد حریق در سال 1398

30

تعداد نجات یافتگان

28

تعداد متوفی

نسبت حریق به حادثه
نسبت عملیات داخل شهری به بیرون شهری
نسبت تعداد عملیات با مدت مشابه سال گذشته
10000

تعداد کل عملیات 5 ساله