• آدرس:
  شاهین شهر-میدان فاطمیه – ایستگاه شماره یک سازمان آتش نشانی
  تلفن : 45228105-031

 • آدرس:
  شاهین شهر – گلدیس -بلوار یادگار امام -ستاد مرکزی سازمان آتش نشانی
  تلفن : 45260066-031
  فکس : 45266201-031

 • آدرس :
  شاهین شهر-میدان شهدای محراب -ابتدای خیابان نبوت – ایستگاه شماره سه
  تلفن :45258318-031

 • آدرس :
  مسکن مهر – انتهای خیابان اردیبهشت -ایستگاه شماره چهار
  تلفن : 45284700-031