دانش آموز

13 آبان،روز دانش آموز و مبارزه با استکبار جهانی گرامی باد

13 آبان،روز دانش آموز و مبارزه با استکبار جهانی گرامی باد 400 225 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر