آموزش ایمنی و اطفای حریق پرسنل شبکه بهداشت و درمان

آموزش ایمنی و اطفای حریق پرسنل شبکه بهداشت و درمان 2560 1437 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر