هشدار ایمنی

هشدار ایمنی 548 411 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

با توجه به نزدیک شدن به فصل گرما و افزایش دما و طبق آمار سنوات قبل در خصوص وقوع حوادث غرقی و سقوط در کانال انتقال آب عبوری در

اطراف شهر و توجه به نصب تابلوهای هشدار دهنده  ( شنا ممنوع ) و  نرده گذاری و نصب حفاظ در مقاطع پر خطر در محدوده  شهری و اینکه کانال های انتقال آب بعلت کاربری ،  محل مناسبی جهت شنا نبوده و بعلت شکل فیزیکی که در سطح دارای مقطع زیاد و در کف دارای مقطع کم می باشد دارای جریان شدید در کف بوده و موجب عدم کنترل افراد و در نهایت غرق ایشان می گردد ، لذا توصیه می گردد اکیداً از شنا کردن در محل های غیر استاندارد  بویژه کانال آبرسانی خودداری گردد . ضمن اینکه نزدیک شدن به کانال نیز بعلت شیب شدید بدنه موجب عدم امکان استقرار مناسب و سقوط در کانال می گردد .
روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شاهین شهر