هشدار ایمنی!!! کانال های آب، استخرهای کشاورزی،سدها محل شنا کردن نیست.