والدین گرامی مراقب کودکان خود باشید تا با پریزو وسایل برقی بازی نکنند